โรงเรียนบ้านซ่าน


หมู่ที่  2 
 บ้านบ้านซ่าน ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย 64120
โทร. –

298609713_5310221739061854_7225824299397081480_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2

1064620288-20130702-085237

 นาย มานิตย์ นวรัตนารมย์
ครูรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่าน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านซ่านเป็นโรงเรียนที่นายอำเภอจัดตั้ง เปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2546 โดยนายอำเภอมอบให้นายทับทิม บุญมณี ธรรมการอำเภอ นายนิ่ม พูดดี ปลัดอำเภอแทนนายอำเภอเป็นผู้เปิดโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.4 มีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านซ่าน (วัดบ้านซ่าน) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2468 ทางราชการให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านซ่าน 1 (วัดบ้านซ่าน)

พ.ศ. 2493 นายเกลี้ยง อำนวยสิทธิ์ ครูใหญ่ได้ร่วมมือกับคณะครูและราษฎร์ตำบลบ้านซ่าน ช่วยกันก่อสร้างโรงเรียนหลังใหม่ชั้นเดียวอาศัยงบประมาณจากทางราชการสมทบสร้างอาคาร 1 หลัง เป็นอาคารไม้ 6 ห้องเรียน ขนาด 45*92 เมตร และได้ย้ายจากศาลาการเปรียญวัดมาที่อาคารหลังใหม่ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดบ้านซ่าน (อำนวยสิทธิ์ประชาการ)

พ.ศ. 2513 คณะครูและผู้ปกครองโดยดีซื้อที่ดินติดบริเวณวัดบ้านซ่านด้านตะวันออกให้กับทางราชการ เนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ 90 ตารางวา โฉนดเลขที่ 9584 เล่มที่ 96 พ.ศ. 2513 เลขที่ดิน 104 หน้าสำรวจ 1103 ตำบลบ้านซ่านมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน จังหวัดสุโขทัย (โรงเรียนบ้านซ่าน) สัญชาติไทย 16-022769 เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนเอกเทศหลังใหม่ เพราะอาคารหลังเก่าชำรุด

พ.ศ.2514 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 7 ห้องเรียน 1 หลัง และได้ย้ายมาอยู่หลังใหม่เมื่อ 1 กันยายน 2514 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 3 แสนบาท

พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมขนาด 5 ที่นั่ง เป็นเงิน 12,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2515

พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู (แบบองค์การ) 1 หลัง เป็นเงิน 25,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2515

พ.ศ. 2516 ได้รับอนุมัติให้ขยายการศึกษาภาคบังคับ (ป.1-ป.7)

พ.ศ.2517 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน (แบบ ป.1 ฉ.) 1 หลัง 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 210,000 บาท

พ.ศ. 2518 ได้รับเงิน ปชลต.บ้านซ่าน 84,600 บาท ติดประตูหน้าต่างอาคาร แบบ 017 ชั้นล้าง

พ.ศ.2519 โรงเรียนได้รื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่า นำมาสร้างหอปะรชุม ขนาด15*44 เมตร โดยอาศัยแรงงานจากประชาชน

พ.ศ.2520 สภาจังหวัดอนุมัติงเน 29,200 บาท ก่ออิฐ ชื้อปูนอาคาร 017 ชั้นล่าง สูงจากพื้น 1 เมตร รอบอาคาร

พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบ 312 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 80,000 บาท

พ.ศ.2522 ได้ขุดบ่อลึก 9 เมตร กว้าง 1.20 เมตร ค่าใช้จ่าย 6,000 บาท

พ.ศ.2523 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เทพื้นคอนกรีตหอประชุม ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 17.5 เมตร จำนวน 40,000 บาท

พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณจาก กสช.สร้างสนามบาสเกตบอล 1 ที่ เป็นเงิน 43,011 บาท

พ.ศ.2525 ได้รับงบประมาณจาก กสช.สร้างประปาชนาดเล็ก 31,040 บาท

พ.ศ.2525 ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน ป.33 เป็นเงิน 30,000 บาท

พ.ศ.2531 ได้รับงบประมาณติดตั้งไฟฟ้าภายในโรงเรียน (22-24 พ.ค.31)

พ.ศ.2531 ได้รับงบประมาณสร้างสนามวอลเล่ย์บอล 64,900 บาท

พ.ศ.2531 ได้รับงบประมาณจาก ส.ส.ไพฑูลย์ จัดซื้อวัสดุ เทพื้นคอนกรีตชั้นล่างอาคารเรียน ป.1 ฉ 1 ห้องเรียน เป็นเงิน 30,000 บาท (24 มิ.ย.31)

พ.ศ.2531 ได้รับงบประมาณจาก สปช.สร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง (แบบ สปช.201/26) เป็นเงิน 320,000 บาท (14 ต.ค.2531)

พ.ศ.2534 ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.30 พิเศษ 1 ชุด 4 ถัง เป็นเงิน 65,000 บาท (1 ก.ค.34)

พ.ศ.2535 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม ได้อนุมัติเจาะบ่อน้ำบาดาลให้กับโรงเรียนบ้านซ่าน 1 บ่อ ลึก 33.01 เมตร และได้ลงเครื่อง Sabmevsible สามารถสูบน้ำเต็มถังได้ภายในเวลา 1.5 ชั่วโมง เป็นเงินค่าเจาะบ่อ 80,000 บาท และเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่องเป้นเงิน 15,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2535 ได้รับมอบถึงกรองน้ำบาดาล และติดตั้งจนแล้วเสร็จได้รับงบประมาณ 10,000 บาท

พ.ศ.2535 ได้รับงบประมาณจาก สปช.ติดตั้งถังกรองน้ำบาดาลแบบสูบโยกมือ เป็นเงิน 17,000 บาท

พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณจาก สปช.สร้างส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง เป็นเงิน 90,000 บาท

พ.ศ.2536 ได้รับอนุมัติให้ขยายชั้นเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับชั้นมัธยศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536

พ.ศ.2537 ได้รับงบประมาณติดตั้งฝ้าเพดานห้องสมุด เป็นเงิน 18,000 บาท

พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 1 หลัง 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 1,640,000 บาท

พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอล เป็นเงิน 128,000 บาท

พ.ศ.2539 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา เป็นเงิน 64,420 บาท (สร้างเสร็จ 31 ต.ค. 39)

พ.ศ.2540 ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 39,910 บาท

พ.ศ.2540 ได้รับงบประมาณจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน เป็นเงิน 93,660 บาท

พ.ศ.2540 คณะกรรมการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ได้รับเงินทอดผ้าป่าสามัคคี จัดซื้อที่ดินให้กับทางโรงเรียน 4 ไร่ 200,000 บาท (13 เม.ย.2539)

พ.ศ.2540 โรงเรียนวัดหนองเรียงยุบเด็กมาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านซ่านตามประกาศคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2542 ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2542 โดยให้มาเรียนทั้งหมดลงทะเบียนเปิดเรียนโรงเรียนบ้านซ่าน วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้นำมาไว้กับโรงเรียนบ้านซ่าน ส่วนค่าพาหนะเบิกได้จนกว่าจะจบขั้นสูงสุด

พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก่อสร้างส้วมแบบ สปช.601/26 1 หลัง 4 ที่นั่ง งบประมาณ 111,000 บาท และก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน ป.30 พิเศษ 1 ชุด 81,000 บาท

พ.ศ. 2544 ได้เกิดอัคคีภัยไหม้อาคาร ป.1ฉ ทั้งหลัง เวลาประมาณ 07.10 น (26 ก.พ.2544)

พ.ศ.2544 ได้รับงบประมาณสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ 111,000 บาท

พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณซ่อมฝ้าเพดานอาคาร สปช.105/29 เป็นเงิน 39,400 บาท

พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบเงินสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 300,000 บาท

พ.ศ.2544 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 งบ 1,800,000 บาท

พ.ศ.2551 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูผู้ปกครองนักเรียนได้ช่วยกันรื้อถอนอาครโรงอาหารหลังเก่าซึ่งได้รับอนุญาตให้รื้อถอนแล้วนำไปสร้างโรงรถจักรยานนักเรียนขนาด 30*40 ตารางเมตร และโรงรถสำหรับรถยนต์ ขนาด 6.50*30 ตารางเมตร และศาลาสำหรับนักเรียนนั่งทำงานบริเวณริมสนาม ขนาด 3.50*4.00 ตารางเมตร จำนวน 2 ที่

พ.ศ.2551 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้ปกครองนักเรียนได้ช่วยกันรื้อถอนบ้านพักครูโรงเรียนวัดหนองเรียง เพื่อนำไม้ไปสร้างสหกรณ์ร้านค้าและบ้านพักนักการภารโรงที่โรงเรียนบ้านซ่าน และนำมาสร้างอาคาร 03 จนแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2551 โดยอุปกรณ์ที่ได้จากการรื้อถอนส่วนใหญ่นำไปซ่อมแซมปรับปรุงส้วมของโรงเรียน

พ.ศ.2552 ได้ก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก จำนวน 25 ช่อง โดยนายเดชา ชูแจง ได้บริจากเงินจำนวน 20,000 บาท เป็นค่าแรงในการก่อสร้าง

พ.ศ.2553 ได้รับเงินงบประมาณโครงการคอมพิวเตอร์ห้องสมุด (งบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง) จำนวน 56,420 บาท

พ.ศ.2553 ได้รับงบประมาณโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (CL20) จำนวน 566,460 บาท (ไทยเข้มแข็ง)

พ.ศ.2553 ได้รับงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาบูรณาการ (ICT) สร้างอาคารแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง) จำนวน 2,537,600 บาท

พ.ศ.2555 ได้รับงบประมาณงบลงทุน่ก่อสร้างปรับบรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนดีศรีตำบล จำนวน 368,000 บาท

พ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณงบลงทุนก่อสร้างประปากรมทรัพย์พยากรน้ำ น้ำดื่ื่มสะอาดให้กับโรงเรียน จำนวน 1385,000 บาท

พ.ศ.2555 ได้รับงบประมาณห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 300,000 บาท

พ.ศ.2557 ไดรับงบประมาณ คุรภัณฑ์ ดุริยางค์ จำนวน 340, 000 บาท

พ.ศ.2557 ได้รับงบประมาณ ห้อง I CT สู่อาเซียน จำนวน 320,000 บาท

พ.ศ.2558 ได้รับงบประมาณ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปูกระเบื้อง จำนวน 345,000 บาท

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“ภายในปี 2558 โรงเรียนบ้านซ่าน จะเป็นโรงเรียนดี มีมาตรฐาน วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นโรงเรียนชั้นนำของอำเภอศรีสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ”

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียนทุกคน
4. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านโรงเรียน วัดและชุมชน
6. จัดหาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตใจให้มีบุคลิกภาพที่ดี
8. จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนเกิดความรักชาติ ศาสน์กษัตรย์ ภาคภูมิใจในโรงเรียนและชุมชน